غیر فعال شدن پنل کاربری

چنانچه کاربری در مدت زمان یک ماه وارد پنل کاربری خود نشود پنل کاربری وی غیر فعال می شود .
لذا به کاربران تاکید می شود برای جلوگیری از غیر فعال شدن پنل کاربری خود حداقل ماهی یک بار وارد پنل کاربری خود شوند .